Industrial Ventilation &
Evaporative Cooling System

ระบบอีแว้ป (Evaporative Cooling System) เป็นระบบทำความเย็นที่เหมาะสำหรับการปรับอากาศในพื้นที่โล่ง อาคารขนาดใหญ่ที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนสูง สถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ศูนย์สรรพสินค้า ศุนย์กีฬาในร่ม งานแสดงนิทรรศการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น โรงเรือนปศุสัตว์ และโรงเรือนเพาะชำ โดยระบบ อีแว้ป (Evaporative Cooling System) มีต้นทุนในการติดตั้งไม่เกิน 30% และใช้กระแสไฟฟ้าเพียง 5 - 10% ของระบบปรับอากาศที่ใช้คอมเพรสเซอร์ ระบบอีแว้ปเป็นระบบที่ใช้อากาศบริสุทธิ์ 100% และไม่มีละอองน้ำปะปน จึงมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้งาน


หลักการทำงานของระบบอีแว้ป (Principal of Evaporative Cooling) ระบบ อีแว้ป คือ ระบบปรับอากาศที่อาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำหรือคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) ที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออากาศร้อนผ่านคูลลิ่งแพด (Cooling Pad) จะมีอุณหภูมิต่ำลงและเมื่อผสมผสานกับการออกแบบการไหลเวียนของอากาศให้เหมาะสมกับพื้นที่ จะทำให้ได้อากาศบริสุทธิ์ที่มีความเย็นสบาย จุดเด่นของระบบอีแว้ป (Evaporative Cooling System) คือ มีประสิทธิภาพสูงในการลดอุณหภูมิเมื่ออากาศภายนอกร้อนและมีความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำสุด (โดยปกติเป็นเวลาตั้งแต่ 11:00 น – 15:00 น.) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ระบบอีแว้ปจะสามารถลดอุณหภูมิได้สูงสุด 8-10 C (ที่อุณหภูมิภายนอก 35 C, ความชื้นสัมพัทธ์ 40-60%RH)


ทำไมต้องใช้ระบบ Evap

1.เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่ทำงานภายในโรงงาน บริษัท พื้นที่พักผ่อนบ้านพักอาศัย
2.เพื่อลดอุณหภูมิในพื้นที่ทำงาน 4-10 องศาเซลเซียส โดยการจ่ายลมเย็นไปยังบริเวณพื้นที่เป้าหมายโดยตรง
3.เพื่อป้องกันอากาศร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร
4.เพิ่มการระบาย หมุนเวียนอากาศภายในอาคาร ให้อากาศบริสุทธ์ (Fresh Air)
5.เพื่อสร้าง Positive Pressure ป้องกันฝุ่นละออง สิ่งเจือปน กลิ่น และแมลง
6.เพื่อการประหยัด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า เมื่อเปรียบเทียบกับการทำความเย็นระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)


Evap ดีอย่างไร


1.ประหยัดพลังงาน เมื่อเปรียบเทียบระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition) ในขนาดความสามารถทำความเย็นเท่ากัน
2.ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ ระบบไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ไม่ต้องใช้ผู้วชาญที่มีความรู้เฉพาะ เมื่อเปรียบกับระบบปรับอากาศทั่วไป (Air Condition)
3.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารทำความเย็น CFc ไม่สร้างภาวะเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
4.สามารถออกแบบให้อาคารเป็น Positive Pressure หรือ Negative Pressure สร้างม่านอากาศป้องกันสิ่งเจือปนจากภายนอก
5.สามารถใช้งานทั้งในอาคารปิดและพื้นที่โล่งกลางแจ้ง

Visitors: 212,739