Business Development

1.หาคู่ค้า (Partner) ในกลุ่มตลาดใหม่ รวมถึงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

2.วางแผนแนวทางด้านธุรกิจให้กับบริษัท เพื่อดูแลและรักษาฐานลูกค้าและตลาดเดิม

3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและผลตอบแทน เพื่อนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมให้กับผู้บังคับบัญชา

4.พัฒนาธุรกิจและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้

5.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางที่สำคัญของบริษัท

6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ไม่จำกัดเพศและอายุ

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม / การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าประเภทใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

5.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

6.สามารถทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้

7.ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.

Visitors: 211,147