CeLPad Dark : Cooling Pad ที่ดีที่สุดสำหรับฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ

  หลักการทำงานของ CeLPad หรือ Cooling Pad เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการน้ำระเหยอย่างอิสระตามกระแสลมที่ไหลผ่าน CeLPad ทำให้อากาศที่ไหลผ่าน CeLPad เย็นลง 

  ตามหลักการความร้อนแฝงที่เกิดจากการเปลี่ยนสถานะของสสาร กล่าวคือ การระเหยน้ำ คือการที่น้ำเปลี่ยนสถานะจากของเหลวไปเป็นก๊าซ
ซึ่งทุกๆ 1 กรัมของน้ำที่ระเหยไป จะดูดซับพลังงานความร้อนแฝง (Latent Heat) ออกจากอากาศ 540 แคลอรี ทำให้พลังงานความร้อนในอากาศลดลง อุณหภูมิอากาศจึงลดลงด้วย 

  ✅ ลักษณะทั่วไปของ Cooling Pad ที่ดีคือ ควรทำจากวัสดุที่ดูดซับน้ำดี เพื่อลดปัญหาละอองน้ำที่กระเซ็นออกมาจาก Cooling Pad เพราะวัสดุที่ดูดซับน้ำไม่ดี จะมีน้ำไหลอยู่บนผิวของวัสดุมาก เมื่อกระแสลมไหลผ่าน Cooling Pad ตามแรงดูดของพัดลม จะเกิดละอองน้ำกระเซ็นออกมาจาก Cooling Pad มากตามอัตราการปั๊มน้ำของระบบอีแว้ป ทำให้ภายในโรงเรือนมีสภาพชื้นแฉะ ก่อให้เกิดปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง และเกิดความเสียหายต่อการผลิตสัตว์

  นอกจากนั้น การระเหยน้ำจะเกิดขึ้นเฉพาะผิวสัมผัสระหว่างน้ำกับอากาศเท่านั้น ซึ่งได้แก่ พื้นที่ผิว (Surface Area) ของวัสดุที่ใช้ทำ Cooling Pad หรือพื้นที่ผิวของ Cooling Pad เมื่อวัสดุสามารถดูดซับน้ำดี พื้นที่ผิวของ Cooling Pad จะเปียกชื้นทั่วกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้พื้นที่ผิวของ Cooling Pad เป็นพื้นที่ระเหยน้ำได้ทั้งหมด แต่ถ้าเป็นวัสดุที่ดูดซับน้ำไม่ดี พื้นที่ผิวของ Cooling Pad จะเปียกชื้นไม่สม่ำเสมอ จึงเป็นพื้นที่ระเหยน้ำได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้อัตราการระเหยน้ำต่อพื้นที่ผิวของ Cooling Pad ลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพทำความเย็นของ Cooling Pad โดยตรง

 

CeLPad DARK - Cooling Pad
Visitors: 211,139