Sales Engineer / salesman

1.ขายงานโครงการประหยัดพลังงาน, ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศแบบระเหยน้ำ (Evaporative Cooling System)

2.ดูแลฐานลูกค้าเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ที่ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเก็บข้อมูลและเสนอสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

3.จัดทำตารางแผนการทำงาน (Planning) และรายงานการทำงาน (Report) ส่งให้หัวหน้างาน

4.จัดเตรียมใบเสนอราคา ข้อมูลสินค้า รายงานและเอการที่เกี่ยวข้อง

5.ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

6.วางแผนการเข้าพบลูกค้าในแต่ละเดือน รายงานและสรุปข้อมูลจากการเข้าพบลูกค้า

7.ประสานงานระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ในแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี

2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรม / การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าประเภทใกล้เคียง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถแนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าได้

5.มีทักษะในการคิดวิเคราะห์, ติดต่อสื่อสาร, ติดต่อประสานงาน, เจราจาต่อรอง, อัธยาศัยและบุคลิกภาพที่ดี

6.มีใจรักในการขาย เรียนรู้เร็ว มีความรับผิดชอบและทำงานในสภาวะกดดันได้

7.มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

8.สามารถทำงานนอกสถานที่หรือต่างจังหวัดได้

9.ปฏิบัติงานทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.30 น.

Visitors: 211,147